Colofon

Productie: Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, www.vvvachterhoek.nl. In samenwerking met VVV Bronckhorst en gemeente Bronckhorst. Redactie/samenstelling: Erwin Akkerman Vormgeving: Mo Middag, Lochem Fotografie: Laurence Delderfield en anderen

De samenstelling van dit drukwerk is mede mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland op grond van de subsidieregeling Sociaal Economisch Beleid.

© Achterhoeks Bureau voor Toerisme 2008.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever is voorts niet aansprakelijk voor schade die het mogelijk gevolg zou kunnen zijn van verkeerde gegevens.